Zarządzenie Nr 100/15 z dnia 2015-11-06 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wydania 2015-11-13
Tytuł Zarządzenie Nr 100/15 z dnia 2015-11-06

Or.0050.100.2015.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr  100/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  06 listopada   2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz  art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.,  poz. 782, 985,1039,1180,1265,1322), Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na  czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r.poz. 1477) w wykonaniu Uchwały Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia  29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny  sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zarządzam, co następuje:

 

 Przeznaczyć do sprzedaży:

  1. lokal nr 1 o pow. 39,19m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostocka 7 i udziałem 3919/22091 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu działki nr 204/2 o pow. 0,1281ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta BI1B/00085262/1;

       wartość nieruchomości:  26 845,00 zł;

  1. nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 512 o pow. 0,0604 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 70,00 m² ( w którym znajduje się lokal mieszkalny o pow. 70,00 m²) wraz z budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej: 13,54 m² i 8,53 m² położona w Michałowie przy ul. Szkolna 16, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  BI1B/00231883/9;

      wartość nieruchomości:  88 200,00 zł;

            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali z zastosowaniem  bonifikat, zgodnie z powołaną na wstępie uchwałą, o czym najemcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 26 listopada 2015 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na nabycie w/w lokali  za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja ukaże się w prasie.

            Traci moc Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Michałowa z dnia 26 czerwca 2015r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

 

                                                                                            Burmistrz Michałowa

   

                                                                                            Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-13