Zarządzenie Nr 99/15 z dnia 2015-11-03 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-11-03
Tytuł Zarządzenie Nr 99/15 z dnia 2015-11-03

Or.0050. 99.2015. J.Ch.                                   

 

                           Zarządzenie  Nr  99/15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  3 listopada  2015 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

         §  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej w dniu  29 października  2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                  Włodzimierz Konończuk                         

 

 

                                                                                                      

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 99 /15

 Burmistrza Michałowa z 3 listopada 2015r

 

 

HARMONOGRAM

Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia   29 października   2015 roku

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

1.

Uchwala  Nr XI/ 74 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   zmian w budżecie na 2015 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwala  Nr XI/  75/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024

 

Przekazanie -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r

Skarbnik

Burmistrz

 

3.

Uchwala  Nr XI/ 76 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Uchwalono, że ,zwolnienia z podatku od nieruchomości ,o których jest mowa w uchwale stanowią pomoc de minimis której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE)nr 14407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Przekazanie uchwały do   Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia   w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku

Skarbnik

Burmistrz

 

4.

Uchwala  Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020

 

Rada przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020 realizowany w ramach zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo w ramach Priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

5

Uchwala  Nr XI/78 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat  od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

 

Przeznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny i nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym  własność Gminy Michałowo  i określono warunki bonifikat i wysokości 60% stawek tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiących własność Gminy Michałowo

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

 6

Uchwala  Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie    uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030

 

Rada uchwaliła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030 realizowane w ramach zadania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Michałowo

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

7

Uchwala  Nr XI/ 80/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

 

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Michałowo

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

8

Uchwala  Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Michałowo

Wyrażono zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach w obrębie Michałowo na rzecz Zielona Energia Michałowo  Sp.z.o.o.

Przekazanie do  Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

9

Uchwala  Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych na terenie Gminy Michałowo świadczone przez ZGKiM w Michalowie

Za opróżnianie zbiorników  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stawka wynosi 36 zł za 1 m3,górne stawki są stawkami brutto zawierają podatek od towarów i usług

Przekazanie  do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Kierownik Referatu Inwestycjo-Geodezyjnego

Burmistrz

10

Uchwala  Nr XI/ 83 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015r  w sprawie    skargi na dyrektora Zespołu Szkól w Michałowie

Po rozpatrzeniu skargi pani Edyty Wołejszo- Szlesińskiej-Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny z dnia 2 października2015r na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie Jana Łukszę dotyczącą niepoprawnych działań Dyrektora związanych z zawarciem porozumienia dot. objęcia opieką stomatologiczną dzieci z Gminnego Zespołu Szkół  Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną

Przekazanie do Biura nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, pani Edycie Wołejszo –Szlesińskiej umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pracownik ds. obsługi rady

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michalowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował J .Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-03