Data wydania 2011-11-07
Tytuł Zarządzenie Nr 94/11 z dnia 2011-11-03
Or.0050. 94 .2011.JN
ZARZĄDZENIE Nr 94 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 3 listopada 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracyGminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 – 2015
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr XL/367/10 Rady Miejskiej w Michałowie dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniony mi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje
§ 1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje Programu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata  2012 - 2015
§ 2
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie 14 dni od 4.11.2011r do 17.11 . 2011 roku
§ 3
ProjektProgramu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowo ,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.
§ 5
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
   2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Michałowo
§ 6
Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu Miejskiego w Michałowie lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres ugmich@michalowo.ug.gov.pl  terminie określonym w § 2.
§ 7
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
§ 8
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest, Pani Aneta Putko
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                               Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-07