Data wydania 2011-11-07
Tytuł Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 2011-11-02
IG.0050.92.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE  NR  92/11
 
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia  2 listopada 2011 roku
 
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i  Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,  z 2009r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr102, poz. 651 z póżn. zmianami) w wykonaniu Uchwał Rady Gminy Michałowo Nr XXXX/287/06  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia  zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo, z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Michałowo, położoną w obrębie 29 Michałowo, oznaczoną numerem geodezyjnym 198/4 o pow. 0,0219ha na rzecz właściciela nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki 198/4 oznaczonej numerem geodezyjnym 197/2 w celu poprawienia warunkow zagospodarowania.
 
 
            § 2. Protokół uzgodnień stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
             
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
 
                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-07