Zarządzenie Nr 153/08 z dnia 2008-10-31 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.

Data wydania 2008-10-31
Tytuł Zarządzenie Nr 153/08 z dnia 2008-10-31

Zarządzenie Nr 153/08

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 31 października 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art., 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:

Topolany:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 774 o pow. 0,2100 ha; wartość nieruchomości: 18.000 zł plus podatek VAT 22%, KW. BI1B/00082294/3;

b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 643/1 o pow. 0,6600 ha, wartość nieruchomości: 13.500 zł , KW BI1B/00082294/3;

Nieruchomość o nr geod. 774 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomośc 643/1 jako grunt rolny.

Juszkowy Gród:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 105/5 o pow. 0,5577 ha, wartość nieruchomości: 6.700 zł, Kw 82292;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. przeznaczona jest na cele rolnicze, (brak dostępu do drogi publicznej);

Bieńdziuga:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 534 o pow. 0,0300ha, wartość nieruchomości: 3.800 zł plus podatek VAT 22%, KW BI1B/00063439/3;

b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 669 o pow. 0,5000ha, wartość nieruchomości: 5.100 zł, KW BI1B/00063439/3;

c) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 699 o pow. 1,2100ha, wartość nieruchomości: 15.000 zł, KW BI1B/00063439/3;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopda 200r. nieruchomość o nr 534 przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe a 669 i 699 na cele rolne.

Kuchmy:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146/1 o pow. 0,1862ha, wartość nieruchomośći: 2.800zł, KW BI1B/00103815/6;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. przeznaczona jest pod tereny rolne.

Tajnica Górna

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 581/1 o pow. 0,0500ha, wartość nieruchomości: 3.600zł plus podatek VAT 22%, Kw Nr 78832;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacyn Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 z dnia 30 listopada 2000r. przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Nowa Wola:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnnie jako dz. nr 391 o pow. 0,0800 ha, wartość nieruchomości: 8.900,00 zł, Nr Kw BI1B/00063198/1.

Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo zagrodowe. (Nieruchomość w 90% pokrywa stary nieczynny zbiornik przeciwpożarowy).

Kobylanka:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 242/2 o pow. 0,2628ha (udz. ¼), wartość udziału nieruchomości: 6.500 zł plus podatek VAT 22%, Brak księgi wieczystej.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacyn Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 z dnia 30 listopada 2000r. przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Bachury:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 209/7 o pow. 0,2000 ha, wartość nieruchomości: 2.800 zł, KW 78832;

b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 210/5 o pw. 0,2000ha; wartość nieruchomości: 2.800 zł, KW 78832;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 z dnia 30 listopada 2000 roku przeznaczone są pod tereny rolne..

 

§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżęj ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujach warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.

§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 15 grudnia 2008r., oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.

§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacj).

§ 6. Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie.

§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazana sołectwom wsi:Topolany, Juszkowy Gród, Suszcza, Kuchmy, Bondary, Bachury, Nowa Wola i Bachury.

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-31