Zarządzenie Nr 261/13 z dnia 2013-09-30 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2013-10-18
Tytuł Zarządzenie Nr 261/13 z dnia 2013-09-30

Or.0050.261 .2013.AD  

                

Zarządzenie  261/13

Burmistrza Michałowa

z dnia  30  września  2013roku

   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXVII  Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

1/ Zmian w budżecie

2/ Określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo

3/ Zmieniająca uchwałę w ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

4/ Zmieniająca  uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół  w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

5/  Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo.

6/ Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

7/ Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gmin y Michałowo”

8/ Ustalenia stawki jednostkowej i dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie

 § 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych w § 1 pkt. 1 wraz z uzasadnieniem  potrzeby  jej  podjęcia
  2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych w § 1 pkt. 3,4,6, wraz z uzasadnieniem  potrzeby  ich   podjęcia
  3. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt.2,5,7,8 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-18