Data wydania 2012-10-30
Tytuł Zarządzenie Nr 186/12 z dnia 2012-10-29

Or.0050.185.2012.MK

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 186/12

Burmistrza Michałowa

z dnia  29 października  2012 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na  Osiedlu Bondary

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza sie, co następuje:

 Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny:

 

lokal nr 13 o pow. 60,48m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem  698/10000 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 26/21 o pow. 0,1541 ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udzialem 1/20 w prawie własności dz. 26/25 o pow. 0,1102 ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074589/9;

         wartość nieruchomości:  28 690 zł;

            Lokal mieszkalny zostanie sprzedany z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcy ww. lokalu.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 22 listopada 2012 roku, oświadczenie, że wyrażają

 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11 oraz u sołtysa Bondary.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-30