Zarządzenie Nr 268/13 z dnia 2013-10-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Data wydania 2013-10-30
Tytuł Zarządzenie Nr 268/13 z dnia 2013-10-24

IG.0050.268.2013.MK

ZarzĄdzenie Nr 268/13

BURMISTRZA  MichałowA

  z  dnia  24 października   2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i wykonaniu Uchwały Nr XXVI/249/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Bagniuki,  zarządzam, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi:

       33 NOWOSADY: oznaczona geodezyjnie jako działka nr 368/2 o pow. 0,1030ha, Kw BI1B/00059217/0; o kształcie nieforemnym, nieogrodzona, zabudowana budynkiem parterowym po byłej zlewni mleka.Na terenie działki usytuowane sa 3 studnie podziemne. Budynek w zabudowie wolnostojacej z rampą od strony drogi wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem ognioodpornym. Budynek wposażony w instalacje: elektryczną: sanitarną: wody zimne i ciepłej za pośrednictwem podgrzewaczy, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej,  odgromową.

                       powierzchnia zabudowy rampą: 80 m2,   rok budowy  lata 70-siąte XX wieku.

                 powierzchnia użytkowa:  59,00 m2;

cena nieruchomości: 19 000 zł brutto,zwolnienie z podatku VAT;

            Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2 BAGNIUKI: oznaczona geodezyjnie jako działka nr 171/1 o pow. 1,19ha, Kw Nr BI1B/00055535/7, położona przy drodze asfaltowej Michałowo-Hajnówka, od strony drogi porośnięta  samosiewem sosny  w wieku ok. 15-20 lat, na pozostałej części łąka, od południa działka przylega do rzeki Narew. Przez działkę przebiegają dwie nitki linii elektrycznej wysokiego napięcia w kierunku północnym.

cena nieruchomości: 31.000 zł brutto, zwolnienie z podatku VAT;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 § 2. Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, sołtysów wsi Nowosady i Bondary, a informacje o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-30