Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 2015-10-22 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-10-22
Tytuł Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 2015-10-22

Zarządzenie  93/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  22 października  2015 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XI   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 1. Zmian w budżecie na 2015 rok
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024
 3. Zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
 5. Uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowo na lata 2015-2030
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 7. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowo
 8. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
 10. Uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020
 11. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

 

 § 2

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia

 2. Kierownika Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 4,5,6,7,8,9,10 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia.

 1. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 11 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia.

 

 

  §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-22