Zarządzenie Nr 267/13 z dnia 2013-10-22- w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo

Data wydania 2013-10-23
Tytuł Zarządzenie Nr 267/13 z dnia 2013-10-22

Or.0050.267.2013.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 267/13

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 22 października 2013 roku

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych:
    1. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 373/1 o pow. 0,0034ha położonej przy ul. Górnej w Michałowie na rzecz  właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 367 o pow. 0,0737 ha;
    2. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 373/2 o pow. 0,0127ha położonej przy ul. Górnej w Michałowie na rzecz  właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 374 o pow. 0,0744 ha;

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

        

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                               Marek Nazarko

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                      Załącznik                                                                                                                                                                                                                     do zarządzenia Nr 267 /13

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 22 października 2013r.

 

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie 29  Michałowo przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległych:

 

Położenie

 Numer działki, powierzchnia

Opis

nieruchomości

  Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

      

 

 

 

 

29 Michałowo

ul. Górna

 

 

 

 373/1  

o pow.

 0,0034 ha

  

Działka zabudowana, fragmentem budynku gospodarczego stanowiącego nakłady właścicieli dz. nr  367

 

 

 

 

 

BI1B/00001617/3

   

 

 

 

 

        991,00 zł  plus podatek VAT 23%;

 

 

 

29 Michałowo

ul. Górna

 

 

  373/2

 o pow. 0,0127ha

 

Działka niezabudowana,

po granicy działki ogrodzenie stanowiące nakłady właścicieli działki 374

 

 

 

 

BI1B/00001617/3

 

 

 

      3703 zł  plus podatek VAT 23%;

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 501,30 zł pookrywają nabywcy.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość  lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

             Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część  ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-23