Zarządzenie Nr 146/08 z dnia 2008-10-21 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Data wydania 2008-10-27
Tytuł Zarządzenie Nr 146/08 z dnia 2008-10-21

 Zarządzenie Nr 146 /O8

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXII Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:

1. Zmian w budżecie gminy na 2008 rok

2. Plan odnowy miejscowości Topolany

3. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez ZGKiM w Michałowie

4. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

6. Zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt

7. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym i oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

 

§ 2

Upoważnić:

1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,

2. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2,34, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

3. Pracownika ds. nadzoru obsługi rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

4. Kierownika GOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.7 wraz z uzasadnieniem jej podjęcia

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-27