Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 2011-10-19 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-10-24
Tytuł Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 2011-10-19
Or.0050.88.2011.JN                   
  Zarządzenie  Nr 88 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 października 2011roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

·          wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Matwiejczyka
·         zmiany w budżecie na 2011 rok
·         zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
·         ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·         zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
·         określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
·         ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo
·         wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo
·         wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
·         ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
·         ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna
·         przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
·         określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
 
§ 2
 
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 2,3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 5,6,8,9, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich podjęcia
3.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt.1, 7,10,11,12,13, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
 § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-10-24