Zarządzenie Nr 184/12 z dnia 2012-10-18 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-10-30
Tytuł Zarządzenie Nr 184/12 z dnia 2012-10-18

Zarządzenie 184 /12

Burmistrza Michałowa

z dnia 18 października  2012roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,567 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XX   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

  1. Zmian w budżecie na 2012 rok
  2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2012-2017
  3. ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
  4. inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso
  5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy  lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu – Osiedle Bondary
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
  7. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1450 B Oziabły - droga 1448 B, drogi powiatowej Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 i drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Biendziuga do kategorii dróg gminnych

§ 2

Upoważnić:

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich   podjęcia
  2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 2,5,6,7 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich podjęcia

 §3

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-30