Data wydania 2009-11-26
Tytuł Zarządzenie Nr 249/09 z dnia 2009-10-15
Zarządzenie Nr 249 /09
Burmistrza Michałowa
z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,2005 r. Nr 172, poz. 1441,2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.ll11, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w
sprawie:
1.Zmiany w budżecie na 2009 rok
2.Określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności
3.Zmiany Uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
4.Zmiany uchwały Nr XXXIl279/09 Rady Miejskiej z dnia 03.09.2009r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy miastem Białystok, a gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii i odpadów w ramach projektu pn." Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"-
5.Wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"
6.Aktualizacji Gminnej Strategii i Polityki Społecznej Gminy Michałowo
7.Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom lekowej
8.Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Michalowie od Powiatu Białostockiego
9.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 
Upoważnić:
1.Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. l, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.Kierownika referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.3,4,5, 8,9
3.Kierownika  MGOPS do przedstawienia     w czasie obrad sesji projektu uchwał
wymienionych w § l pkt. 6,7wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4.Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § l pkt. 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-26