Zarządzenie Nr 145/08 z dnia 2008-10-13 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.

Data wydania 2008-10-13
Tytuł Zarządzenie Nr 145/08 z dnia 2008-10-13

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  art., 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XXI/208/08 Rady Gminy Michałowo z dn. 24 września 2008r oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czewrca 2006 roku  w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:

    Potoka:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 62/3 o pow. 0,1600 ha; wartość nieruchomości: 9.500,00 zł plus podatek VAT 22%,  Kw. BI1B/00062413/8;

b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 70/1  o pow. 0,2500 ha, wartość  nieruchomości: 17.100,00 zł plus podatek VAT 22%, Kw BI1B/00062413/8;

c) nieruchomość niezabudowana  oznaczona geodezyjnie jako działka nr 81/1 o pow. 0,3500 ha, wartość nieruchomości: 19.900,00 zł plus podatek VAT 22%,  Kw BI1B/00062413/8;

d) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 230/2  o pow. 0,3000 ha, wartość nieruchomości 8.800,00 zł, Kw BI1B/00062413/8;

e) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 71/1 o pow. 0,2200 ha udz ½ , wartość udziału nieruchomości:  6.250,00 zł, Kw 131898;

f) nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka numer 221 o pow. 0,3000  ha, wartość nieruchomości: 17.400,00 zł; (nakłady stanowią odrębną własność osoby fizycznej); Kw BI1B/00062413/8;

    Nieruchomośći o nr geod.:  62/3, 70/1, 81/1; 71/ i 221 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomośc o nr 230/2  jako grunty rolne.

Leonowicze;

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 111 o pow. 0,2000 ha, wartość nieruchomości: 4.500,00 zł, Kw BI1B/000103825/9;

b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 113/1 o pow. 0,1500 ha, wartość nieruchomośći: 3.500,00 zł; Kw BI1B/000103825/9;

c) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 187/2 o pow. 0,0700 ha, wartość nieruchomości; 1.600,00 zł; Kw BI1B/0000103825/9;

 

          Brak obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo powyższe nieruchomości przeznaczone są na cele rolne.

Kondratki:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 93 o pow. 0,1700ha, wartość nieruchomośći: 9.000 zł plus podatek VAT 22%, Kw BI1B/00091826/8. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo przeznaczona jest pod zabudowe zagrodową.

Bachury:

a)      nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 157/3 o pow. 0,0400ha, wartość nieruchomości: 5.700,00 zł plus podatek VAT 22%, Kw Nr 78832; Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.W obowiązujacyn Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Nowa Wola:

a)      nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnnie jako dz. nr 616 o pow. 0,6000 ha, wartość nieruchomości: 8.100,00 zł, Nr Kw BI1B/00063198/1. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo przeznaczona jest na cele rolnicze.

Jałówka: 

a)        nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 212 o pow. 0,4600 ha, wartość nieruchomości: 31.000,00 zł, Nr kw BI1B/00096884/7. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym  studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo  przeznaczona jest pod  zabudowę zagrodową.

  

§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżęj ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych  w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden  z następujach warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.

§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie  w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 24 listopada 2008r., oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.

§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których  przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacj).

§ 6. Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie.

§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazana sołectwom wsi: Potoka, Stara i Nowa Łuplanka, Bachury, Nowa Wola i Jałówka.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Michałowo

                                                                                                      Marek Nazarko                                                                             

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-13