Zarządzenie Nr 143/08 z dnia 2008-10-13 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szymki.

Data wydania 2008-10-13
Tytuł Zarządzenie Nr 143/08 z dnia 2008-10-13

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U z 2001r. Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;  z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr XX/197/2008 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. zarządzam, co następuje:

 

            Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Michałowo położoną w obrębie wsi;

1.  SZYMKI: oznaczoną numerem geodezyjnym  191 o pow. 1,19 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. 63.522.

 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo  w/w nieruchomość przeznaczona jest  jako teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu, wypoczynku i turystyki, sakralne .

- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody ujętej z własnej kotłowni zlokalizowanej na parterze z wejściem zewnętrznym.

Pow. zabudowy: 1189,30 m2

Pow. użytkowa : 2776,42 m2

Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.

- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym.

pow. użytkowa: 63,73 m2;

Cena nieruchomości: 3.000.000,00 zł;

 

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia  3 listopada  2008 roku.

3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłano sołectwu Szymki.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Michałowo

 

                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-13