Data wydania 2012-10-09
Tytuł Zarządzenie Nr 183/12 z dnia 2012-10-09

OR.0050.183.2012.MK

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 183/2012

Burmistrza Michałowa

z dnia 09 października  2012roku

 w sprawie wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary.

             Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 rady Gminy Michalowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:

  1. nr  9 (II piętro) Osiedle Bondary 8 o pow. użytkowej 60,31 m2  składający się z 3 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/21 o pow. 0,1541ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074589/9.

cena  nieruchomości:  27 600 zł ;

  1. Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia  30 października  2012 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.pl(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 oraz sołtysa sołectwa Bondary.

 

 

                                                                                     BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                  Marek Nazarko

                                                                                                         

 

 

                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-10-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-10-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-10-09