Data wydania 2009-10-15
Tytuł Zarządzenie Nr 248/09 z dnia 2009-10-05
Zarządzenie Nr 248/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 5 października 2009 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) stwierdza się, że w wyniku ogłoszenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo, zgłoszono 6 wniosków, które rozstrzyga się w sposób następujący:
 
§ 1. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 3,15-062 Białystok, pismem Nr MZ-5562/16/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r., dotyczący informacji o braku wniosków oraz ogólnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2. Uwzględnia się wnioski zgłoszone przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, pismem Nr WZM.RI.4035/Uzg/29/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r., dotyczący zwrócenia uwagi na obszary zdrenowane i rowy szczegółowe. Plan miejscowy powinien zawierać warunki przebudowy urządzeń melioracyjnych i ustalenia wynikające z ustawy Prawo wodne.
 
§ 3. Uwzględnia się częściowo wnioski zgłoszone przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., Zakład Sieci Białystok Teren, ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok, pismem Nr ZS6/RZ/5082/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., zawierające szczegółowe wytyczne:
1)      zasilanie projektowanych obiektów z istniejących urządzeń elektroenergetycznych; ewentualne przebudowanie istniejących urządzeń;
2)      przewidzieć trasy pod linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe, w zależności od potrzeb;
3)      w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania na koszt inwestora inwestycji podstawowej;
4)      w celu realizacji obiektów energetycznych wnioskodawcy powinni wystąpić do ZS Białystok Teren o określenie warunków przyłączenia lub przebudowy;
5)      realizacja urządzeń sieci elektroenergetycznych będzie się odbywała na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
Nie uwzględnia się wniosku o dokonanie zapisu w planie, by przebudowa urządzeń energetycznych odbywała się na koszt inwestora inwestycji podstawowej – zagadnienia te regulują szczegółowe przepisy, a nie plan miejscowy.
 
§ 4. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok, pismem Nr ZN-ZK/4015-60/09 z dnia 3 września 2009 r., dotyczący informacji, iż na terenie objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne oraz że plan powinien zawierać sposób postępowania w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na przedmioty mogące być zabytkami.
 
§ 5. Uwzględnia się wniosek zgłoszony przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, pismem Nr ZK.II.ZM.52445-90/09 z dnia 4 września 2009 r., dotyczący ogólnych wytycznych odnośnie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
 
§ 6. Uwzględnia się wnioski zgłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, uchwałą Nr 183/2790/09 z dnia 8 września 2009 r., dotyczące uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, tj.:
1)      istniejącą linię WN 100 kV Michałowo – Lewkowo oraz istniejący gazociąg tranzytowy SGT „JAMAŁ”;
2)      wymagania wynikające z położenia części terenu w sąsiedztwie obszarów NATURA 2000.
 
§ 7. Zarządzenie stanowi element dokumentacji prac planistycznych.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 
    Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-15