Data wydania 2013-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 260/13 z dnia 2013-09-27

Or.0050.260.2013.MK

 

 

                                                           ZARZĄDZENIE  Nr  260/13

 Burmistrza Michałowa

z dnia  27  września  2013 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1  i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza się, co następuje:

                                                                

 § 1

 

Przeznacza się do zamiany nieruchomości (udziałów w nieruchomości) położone w obrębie 29 Michałowo przy ul. Plac 11 Listopada, opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

 § 2

Szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w protokóle uzgodnień.

§ 3

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega publikacji na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                 

                                                                                                          Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik                                                                                                                                                                                                                     do zarządzenia Nr 260/13

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 27 września 2013r.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości położonych w obrębie 29  Michałowo przeznaczonych do zamiany:

 

 

Położenie

 Numer działki, powierzchnia

Opis

nieruchomości

  Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego części:

      

 

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 11 Listopada

 

 

 

 318/11  

o pow.

 0,0577 ha w części  4/5

  

działka własność Gminy Michałowo, na której znajdują się budynki gospodarcze stanowiące nakłady właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Plac 11 Listopada  7;

 

 

 

 

 

BI1B/00050121/7

   

 

 

   w części: 1/5

 

  2 796 zł brutto;

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 Listopada

 

 

  318/4

 o pow. 0,0321ha

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym, właścicielem

działki  w części 5/18 jest Gmina Michałowo i 13/18  osoby fizyczne

 

 

 

 

BI1B/00073681/7

 

 

   w części: 1/18

 

 

  2000 zł brutto;

 

            Z uwagi na nierówne ceny zamienianych nieruchomości, zamiana nastąpi z dokonaniem dopłaty   na rzecz Gminy Michałowo w wysokości  796,00 zł.

            Koszty zawarcia  aktu notarialnego  pokrywa Gmina Michałowo.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-01