Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Data wydania 2013-10-10
Tytuł Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30

 FN.0050.262.2013.MG

zarządzenie Burmistrza

Michałowa

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę           531 714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 164 667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarzadzenia.

§ 3. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 40 400 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  29 179 286 zł,

        a)  dochody bieżące     24 585 204 zł

        b) dochody majątkowe  4 594 082 zł

  • Plan wydatków ogółem   29 358 696 zł

  a)  wydatki bieżące      22 118 221 zł

        b) wydatki majątkowe   7 240 475 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

600

Transport i łączność

 

480 736

480 736

1 947 860

4 436 831

60016 – Drogi publiczne gminne

 

480 736

480 736

483 236

2 624 236

6330

480 736

-

480736

-

6050

-

480 736

-

930 736

801

Oświata i wychowanie

 

32 913

32 913

537 875

5 963 893

80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

 

10 143

10 143

10 143

231 123

2030

10 143

-

10 143

-

3020

-

1 300

-

15 850

4010

-

6 700

-

159 180

4110

-

1 200

-

31 700

4120

-

200

-

4 600

4210

-

743

-

943

80104 – Przedszkola

 

22 770

22 770

211 270

983 470

2030

22 770

-

22 770

-

3020

-

682

-

32 932

4010

-

12 668

-

567 868

4110

-

2 295

-

110 295

4120

-

325

-

15 725

4170

-

1 800

 

4 168

4210

-

2 000

-

48 650

4240

-

3 000

-

8 500

852

Pomoc społeczna

 

4 229

4 229

3 149 116

4 362 222

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

4 229

4 229

78 169

78 169

2010

4 229

-

78 169

-

4170

-

4 229

-

4 229

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

13 836

13 836

37 194

192 129

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

 

13 836

13 836

37 194

57 194

2040

13 836

-

13 836

-

3260

-

13 836

-

13 836

RAZEM

 

531 714

531 714

29 179 286

29 358 696

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 531 714 zł                        w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, zwiększenie na kwotę 480 736 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej wraz ze zjazdami nr 107013B Topolany – Potoka w km rob. 0+005 – 2+558” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2013.MA z dnia 22 sierpnia 2013r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80103 i 80104, zwiększenie planu na łączną kwotę 32 913 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu na kwotę 4 229 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.467.2013.MA z dnia 30 września 2013r.

 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu na kwotę 13 836 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2013.BB z dnia 03 września 2013r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko

 

 


 

 

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013r.

       Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział – nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

600

Transport i łączność

 

22 000

22 000

4 436 831

60016 – Drogi publiczne gminne

 

22 000

22 000

2 624 236

4170

-

22 000

29 500

4270

22 000

-

1 539 000

710

Działalność usługowa

 

2 300

2 300

2 198 650

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

 

2 300

2 300

215 000

4170

-

2 300

22 300

4300

2 300

-

192 700

750

Administracja publiczna

 

72 870

72 870

2 681 986

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

31 870

31 870

2 220 000

4010

30 870

-

1 264 860

4170

-

30 000

99 092

4240

1 000

-

11 000

4280

-

70

420

4430

-

800

13 300

4700

-

1 000

6 000

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

10 000

41 000

151 800

4210

10 000

-

15 045

4300

-

41 000

94 330

75095 – Pozostała działalność

 

31 000

-

91 000

4300

31 000

-

77 210

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3 300

3 300

272 736

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

3 300

3 300

259 236

3030

2 200

-

15 800

4300

-

1 000

40 400

4360

-

1 300

4 800

4370

900

-

400

4410

200

-

100

4430

-

900

10 400

4530

-

100

200

801

Oświata i wychowanie

 

14 110

14 110

5 963 893

80101 – Szkoły podstawowe

 

-

13 610

2 855 130

4240

-

13 610

20 110

80104 – Przedszkola

 

500

-

982 970

4300

500

-

31 400

80110 – Gimnazja

 

13 610

-

1 140 090

4040

13 610

-

68 390

80195 – Pozostała działalność

 

-

500

500

3040

-

500

500

851

Ochrona zdrowia

 

10 500

10 500

139 851

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

 

500

500

14 500

4300

500

-

3 400

4530

-

500

3 500

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

10 000

10 000

120 351

4170

10 000

-

10 000

4210

-

10 000

40 000

852

Pomoc społeczna

 

15 087

15 087

4 362 222

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

6 000

-

752 126

3110

6 000

-

752 126

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

 

8 905

14 905

469 431

3020

-

29

2 529

4010

8 758

-

303 891

4170

-

8 258

13 258

4210

-

4 486

11 586

4240

144

-

476

4280

3

-

97

4300

-

839

16 839

4410

-

1 000

2 000

4700

-

293

1 293

85295 – Pozostała działalność

 

182

182

318 221

3110

182

-

305 661

4430

-

182

7 182

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

6 500

6 500

1 108 250

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

 

-

3 500

70 750

4300

-

3 500

70 750

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

-

3 000

48 000

4300

-

3 000

35 850

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

6 500

-

255 500

4260

 6500

-

193 500

926

Kultura fizyczna

 

18 000

18 000

1 800 000

92601 – Obiekty sportowe

 

18 000

18 000

1 650 000

4170

-

18 000

42 350

4210

18 000

-

343 080

RAZEM

 

164 667 

164 667

29 358 696

 

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 164 667 zł. W tym:

W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 22 000 zł polegającą na przesunięciu wydatków z zakupu usług remontowych  na wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie kosztów wykonania projektu technicznego remontu ulicy Spadowej w Michałowie.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zmiana na kwotę 2 300 zł polegająca na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie kosztów projektów wykonywanych na potrzeby przyszłych inwestycji.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę ogólną  72 870 zł, w rozdziałach:

75023 – 31 780 zł, polegające na zmniejszeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup pomocy naukowych i zwiększeniu planu uzyskanymi środkami na opłacenie wyższych od przewidywanych kosztów: umów – zleceń, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników,

75075 – zwiększenie planu wydatków zakupu usług na promocję gminy w wysokości                 41 000 zł, z czego: zmiany w obrębie rozdziału (10 000 zł) oraz przesunięcie środków z rozdziału 75095 (31 000 zł).

W dziale 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiany na kwotę 3 300 zł dotyczące bieżącego utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmiany na łączną kwotę 14 110 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych oraz należyte wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie: szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum. Zmian dokonano w oparciu o wnioski dyrektorów poszczególnych placówek.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w planie wydatków w wysokości ogólnej 10 500 zł, w tym w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego – 500 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 10 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków na kwotę 15 087 zł w rozdziałach: 85214, 85219 i 85295. Zmiany wynikają z faktycznych potrzeb i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z realizacją nałożonych na jednostkę budżetową zadań, dokonano ich na wniosek kierownika MGOPS.

 

 

 

 

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w ogólnej wysokości               6 500 zł w rozdziałach: 90003, 90004 i 90015.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmiany na kwotę 18 000 zł, wynikające z bieżących potrzeb i wydatków jednostki budżetowej  MOSiR w Michałowie i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tej jednostki budżetowej. Zmian dokonano na wniosek dyrektora MOSiR.

 

Burmistrz Michałowa

       

      Marek Nazarko


 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenia

Plan po zmianach

630

Turystyka

 

-

400

2 451 895

63095 – Pozostała działalność

 

-

400

2 451 895

4170

-

400

6 500

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

-

40 000

416 535

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

-

40 000

416 535

4110

-

2 103

2 196

4120

-

302

302

4170

-

4 910

22 127

4210

-

10 000

21 000

4300

-

19 685

179 685

4530

-

3 000

8 500

758

Różne rozliczenia

 

40 400

-

413 806

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

 

40 400

-

103 610

4810

40 400

-

103 610

RAZEM

 

40 400

40 400

29 358 696

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 40 400 zł na zwiększenie wydatków w działach 630 – Turystyka, z przeznaczeniem zwiększenie planu wydatków na opłacenie umowy – zlecenia za odnowienie szlaku turystycznego na terenie gminy – 400  zł,

              700 – Gospodarka komunalna, zwiększenie planu wydatków związanych z obrotem mieniem komunalnym gminy oraz bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących zasób komunalny gminy – 40 000 zł.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

       

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-10