Zarządzenie Nr 136/08 z dnia 2008-09-29 - w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na zadania w zakresie ochrona i konserwacja zabytków na rok 2009.

Data wydania 2008-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 136/08 z dnia 2008-09-29

Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.118 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) z póź. zmianami zarządza się  ,co następuje

 

 

Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:

 

  1. Elzbietę  Rosińską –Kierownika Ref Inwestycyjno -Geodezyjny  w Urzędzie Gminy Michałowo
  2. Marię Bożenę Ancipiuk - radną Rady Gminy Michałowo
  3. Alinę  Kazberuk – radną Rady Gminy Michałowo
  4. Marka Charytoniuk – radnego  Rady Gminy Michałowo
  5. Bogusław Ostaszewski  - radny  rady Gminy Michałowo

 

                                                                       § 3

 

Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                       § 4

Komisja rozpocznie prace w dniu 31  października 2008 roku i zakończy je do dnia  07 listopada 2008 roku.

                                                                       § 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

 

                                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              Wójt Gminy Michałowo

 

                                                                                                    Marek Nazarko 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-01