Zarządzenie Nr 360/14 z dnia 2014-09-24 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Data wydania 2014-10-15
Tytuł Zarządzenie Nr 360/14 z dnia 2014-09-24

FN.0050.360.2014.MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zarządzenie nr 360/14

Burmistrza  Michałowa

z dnia 24 września 2014r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

         Na podstawie art. 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645  i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2, art. 91 ust.1 i art. 262   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXVI/340/14 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

§ 2. Spłata kredytu o którym mowa w § 1 będzie następowała w latach 2015 – 2019 z dochodów własnych Gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                      

 Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko


 

UZASADNIENIE ZARZĄDZENIA

Zaciągniecie przez Gminę Michałowo kredytu zabezpieczy środki finansowe na realizację przedsięwzięcia ujętego w Planie finansowym w ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

Warunki zaciągnięcia kredytu określi umowa z bankiem, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. Okres kredytowania przez bank będzie wynosił 6 lat;
  2. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2015 – 2019 w ratach kwartalnych;
  3. Zastrzeżeniem o możliwości zmiany terminu realizacji wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
  4. Płatności z tytułu odsetek regulowane będą kwartalnie według zmiennej stawki bazowej WIBOR powiększonej o marżę wykonawcy.

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-10-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-10-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-10-15