Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 2011-09-23 - w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Data wydania 2011-09-27
Tytuł Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 2011-09-23
Or.0050.85.2011.JN
Zarządzenie nr 85 /11
Burmistrza Michalowa
z dnia 23 września 2011 roku
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 z 2011rNr117,poz.679,Nr134,poz.777,Nr21,poz.113 ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r Nr 121.poz.770, Dz. U.Nr .106.poz. 679 Dz.U.z 1998.Nr 106 poz. 668 Dz.U.z 2002r Nr 113.poz.984Dz.U.z 2003r nr 199 poz.1937,Dz.Uz 2003r Nr .96 poz. 874,Dz.Uz z 2008r Nr .223 poz.1458 Dz.U.z 2009r Nr .19 poz.101,Nr .19.poz.100 Nr.157.poz.1241,Dz.Uz .2010r Nr 106,poz.675,Nr 127 poz.857  ) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa  zarządza, co, następuje:
 
  §1. Ustala się opłaty (wraz z podatkiem VAT) za korzystanie z obiektów Pływalni
    zlokalizowanej w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 wg Załącznika Nr 1.
 
 §2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Michałowie
 
 §3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                              Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-09-27