Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2014-09-23 - w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2014-09-23

Or.0050.358.2014.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr  358/2014

 Burmistrza Michałowa

z dnia  23  września  2014 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz.379, 1072), art. 15 ust. 1  i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r., poz.518, 659, 805, 906), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zarządza się, co następuje:

                                                                 

§ 1

 

Przeznacza się do zamiany nieruchomości (udziałów w nieruchomości) położone w obrębie 29 Michałowo przy ul. Plac 11 Listopada, opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2

Szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w protokóle uzgodnień.

 

§ 3

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega publikacji na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                 

                                                                                                          Marek Nazarko


 

                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 358/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 23 września 2014r.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości położonych w obrębie 29  Michałowo przeznaczonych do zamiany:

Położenie

 Numer działki, powierzchnia

Opis

nieruchomości

  Księga

wieczysta

 

wartość gruntu (zł) zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego części:

     

 

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 11 Listopada

 

 

 

 318/14  

o pow.

 0,0540 ha

  

działka własność Gminy Michałowo, na której znajdują się budynki gospodarcze stanowiące nakłady właścicieli czterech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Plac 11 Listopada  7;

 

 

 

 

 

BI1B/00227550/5

   

 

 

   w części: 1/4

 

  3 337,50 zł brutto;

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 Listopada

 

 

  318/4

 o pow. 0,0321ha

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym, właścicielem

działki  w części 8/18 jest Gmina Michałowo i 10/18 osoby fizyczne

 

 

 

 

BI1B/00073681/7

 

 

   w części: 1/18

 

 

  2000 zł brutto;

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na nierówne ceny zamienianych nieruchomości, zamiana nastąpi z dokonaniem dopłaty na rzecz Gminy Michałowo w wysokości  1 337,50 zł.  Koszty zawarcia  aktu notarialnego  pokrywa Gmina Michałowo.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24