Zarządzenie Nr 87/15 z dnia 2015-09-22 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 87/15 z dnia 2015-09-22

Or.0050.87.2015. J.Ch.                                   

 

                                 Zarządzenie  Nr 87/15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  22 września  2015 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

         §  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na X Sesji Rady Miejskiej w dniu  17 września   2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                                 Włodzimierz Konończuk                

 

 

                                                                                                      Załącznik do  Zarządzenia Nr 87/15

 Burmistrza Michałowa z 22 września   2015

 

 

HARMONOGRAM

Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia   17 września   2015 roku

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

1.

Uchwala  Nr X/70 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015r  w sprawie   zmian w budżecie na 2015 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwała  Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015r w sprawie  Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku

 

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r

 Rada utworzyła na terenie gminy Michałowo odrębne obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1/ Obwód głosowania Nr 11 w gminie Michałowo z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w Domu Opieki Społecznej „Spokojna Przystań”

2/ Obwód głosowania Nr 12 w gminie Michałowo z siedzibą w Jałówce przy ul. Leśnej 11 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

Przekazanie uchwały ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj Podlaskiego  do  Komisarza Wyborczego przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

 

3.

Uchwała Nr X/ 72/2015 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 17 września 2015r Zmieniająca uchwałę  w sprawie członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

 

W związku z rezygnacją Wice Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michalowie pana Marka Charytoniuka  z członkostwa w Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej  - Rada wybrała na członka w/w Komisji  radną  Swietłanę Łuksza

Przekazanie uchwały do   Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ,umieszczenie na BIP,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

 

4.

Uchwała  Nr  X/ 73  /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015   w sprawie  Przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020

 

Rada przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Michałowo na lata 2015- 2020

Przekazanie Biura nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik MGOPS

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował J .Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-24