Data wydania 2010-09-27
Tytuł Zarządzenie Nr 337/10 z dnia 2010-09-20
Zarządzenie Nr  337 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 20 września 2010roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XLI  Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·        zmian w budżecie
·        utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
·        Zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
·        Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
·        przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011
·        zmiany Planu Odnowy miejscowości Sokole
·        udzielenia bonifikaty Oś. Bondary i Michałowo
·        wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości położonej we wsi Juszkowy Gród
·        rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
§ 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-27