Data wydania 2010-09-22
Tytuł Zarządzenie Nr 336/10 z dnia 2010-09-20
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 336/10
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 20 września  2010 roku
 
            w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowa.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Rady Gminy w Michałowo Nr XXXX/287/06  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
1.      nr  6 pow. użytkowej 25,41 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 12,47 m2 oraz udział 3788/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności dz. nr 331 o pow.0,0998ha. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: 1602.
     
      cena  nieruchomości:  12 000,00 zł;
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 12 października 2010 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka  11.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-22