Zarządzenie Nr 357/2014 z dnia 2014-09-17 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 357/2014 z dnia 2014-09-17

Or.0050.357.2014.MK

 

 ZARZĄDZENIE  Nr  357/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 17 września  2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, 645 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz  art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2014r.,  poz. 518, 659, 805, 906), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza sie, co następuje:

 

 Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne:

 

  1. lokal nr 1 o pow. 36,58m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostocka 40 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,10 m² i udziałem 4168/14291 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu działki nr 739/2 o pow. 0,0847ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta BI1B/00002654/1;

       wartośc nieruchomości:  16 222 zł;

  1. lokal nr 3 o pow. 57,16m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostocka 40  wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,20 m² i udziałem 6736/14291 w częściach wspólnych budynku  i  w prawie własności gruntu działki nr 739/2 o pow. 0,0847ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  BI1B/00002654/1;

      wartośc nieruchomości:  25 349 zł;

            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 8 października 2014 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  a informacja ukaże się w prasie.

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24