Zarządzenie Nr 356/14 z dnia 2014-09-17 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 356/14 z dnia 2014-09-17

Or.0050. 356.2014A.D.                                   

Zarządzenie  Nr 356/14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  17  września  2014 roku

 

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                     Marek Nazarko

 

 


                                        Załącznik do  Zarządzenia Nr 356/14

 Burmistrza Michałowa z 17 września  2014

 

 

HARMONOGRAM

                               

 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 12 września   2014 roku

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

 

 

Uchwala  Nr XXXVI/340/2014 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 12 września w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok         

 

 

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

2.

 

Uchwała nr XXXVI/341/ 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 września  2014 roku w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 – 2024 rok

 

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

                                                             

 

Przekazanie   do RIO, umieszczenie na BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

3.

 

 

Uchwała  Nr XXXVI/342/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z 12 września  2014   roku w sprawie  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych

 

 

 

Udzielono pomocy finansowej  Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych

 

 

Przekazanie uchwały do RIO, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP ,podpisanie stosownej umowy z Powiatem

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

4.

 

Uchwala nr XXXVI/343 /14 Rady Miejskiej w Michalowie z 12  września 2014r w sprawie  określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 

 

Określono warunki bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Michałowo

 

 

Przekazanie uchwały do RIO,  do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP ,podpisanie stosownej umowy z Powiatem

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr XXXVI/344 /14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 12 września 2014   roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania,   ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały nr XIX/178/2012r Rady Miejskiej w Michalowie z 26.10.2012rw sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowani, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadzono zmiany dotyczące zmiany nazwy ulicy Spadowej na św Jana Pawła II i dopisania w..Garbary

 

Przekazanie uchwały Wojewody Podlaskiego, Komisarza Wyborczego, przekazanie do Dziennika Urzędowego Woj. Podlaskiego BIP ,tablica ogłoszeń Urząd Miejski, tablice sołectw

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Sekretarz

 

Burmistrz

 

 6.

 

Uchwała  Nr  XXXVI/345/14    Rady Miejskiej w Michałowie  z  12 września  2014 roku w  sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

 

 

na wniosek burmistrza , tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym

 

Przekazanie uchwały Wojewody Podlaskiego, Komisarza Wyborczego, przekazanie do Dziennika Urzędowego Woj. Podlaskiego BIP ,tablica ogłoszeń Urząd Miejski, tablice sołectw

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Sekretarz

 

Burmistrz

 

7.

 

 

 

 

Uchwała  Nr XXXVI/346/14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 12 września  2014   roku w sprawie wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji

 

 

 

Wyrażono zgodę na działalność gminy Michałowo w zakresie telekomunikacji polegającej na

- budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnych, nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Świadczeniu usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury

 

Przekazanie uchwały do Wojewody Podlaskiego, BIP

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz

Informatyk

8.

 

Uchwała  Nr XXXVI/347 /14        Rady Miejskiej w Michałowie  z 12 września  2014   roku  sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo

 

Skargę uznano za zasadną

 

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP,

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Informatyk

 

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała A .Dobrowolska

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24