Zarządzenie Nr 134/08 z dnia 2008-09-16 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Data wydania 2008-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 134/08 z dnia 2008-09-16

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ l

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXI  Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:

1.      zmian w budżecie

2.      udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

3.      zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

4.      przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

5.      Zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresem 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

6.      Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach

7.      Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

8.      Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Jałówka

 

§ 2

Upoważnić:

1.  Skarbnika Gminy do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt.  1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,

2. Pracownika   ds.  nadzoru   obsługi rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej w § 1 pkt.2,3,4,5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia   

3. Kierownika referatu ds. inwestycyjno -geodezyjnego  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej w § 1 pkt. 7,8

                                                                 §   3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt  Gminy Michałowo

    Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-01