Data wydania 2009-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 243/09 z dnia 2009-09-14
Zarządzenie Nr 243/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 września 2009 r.
 
w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
 
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) - zarządza się, co następuje:
 
§ l
 
1.      Wprowadza się do użytku służbowego „Politykę bezpieczeństwa” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.      Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.      Wprowadza się do użytku służbowego „Regulamin organizacji i przetwarzania danych osobowych” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007 r w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Michałowo.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Michałowa
 
       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01