Zarządzenie Nr 85/15 z dnia 2015-09-11 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 85/15 z dnia 2015-09-11

Or.0050.85.2015.J.Ch

                                Zarządzenie  85/2015

                               Burmistrza Michałowa

                                                               z dnia  11 września  2015roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  X   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

  1. Zmian w budżecie
  2. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku
  3. Zmieniająca uchwałę  w sprawie członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michalowie
  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  5. Przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020

 

 § 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1, wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
  2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt.2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  3. Kierownika Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 4, wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
  4. Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt.5 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia

 

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-24