Zarządzenie Nr 351/14 z dnia 2014-09-11 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-09-11
Tytuł Zarządzenie Nr 351/14 z dnia 2014-09-11

 

Or.0050.351.2014.AD   

Zarządzenie  351/14

Burmistrza Michałowa

z dnia  04 września  2014r oku

                  w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXVI   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2014 rok        
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 – 2024 rok
 3. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na: budowę drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka – opracowanie map do celów projektowych
 4. określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania,   ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 6. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 7. wyrażenia zgody na działalność w zakresie telekomunikacji
 8. rozstrzygnięcia skargi na Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Michałowo

 

§ 2

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.5,6,7,8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 4  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia

 

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-11