Zarządzenie Nr 258/13 z dnia 2013-09-11 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2013-09-19
Tytuł Zarządzenie Nr 258/13 z dnia 2013-09-11

Or.0050.258 .2013AD                                   

Zarządzenie  Nr 258 /13

Burmistrza  Michałowa

  z dnia  11 września  2013 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz.596) zarządzam co następuje

§  1.  Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu   5 września   2013 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                      Marek Nazarko

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 258 /13

 Burmistrza Michałowa z 11 września 2013r

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 05  września 2013 roku

 

 

 

Lp.

Nr. uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

za realizację

Nadzór realizacji

1

Uchwała  Nr   XXVI / 243   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2013 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2

Uchwała Nr   XXVI/ 244  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z   05.09.2013 roku w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dokonano zmiany w załącznikach  do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego

 

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała Nr XXVI/ 245   /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie uchwalenia planu odnowy miejscowości Bondary  

 

wystąpienie o dofinansowanie z PROW przez Gminę

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przekazanie wraz z wnioskiem

do urzędu Marszałkowskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

5

Uchwała Nr XXVI/  246  /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 w sprawie Uchwalenia planu odnowy miejscowości Juszkowy Gród

 

  

 

 

wystąpienie o dofinansowanie rzez Parafię Prawosławną w Juszkowym grodzie

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przekazanie Parafii Prawosławnej w Juszkowym Grodzie

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

6.

Uchwała  Nr XXVI/ 247 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny  

Wyrażono zgodę na przyjecie darowizny w postaci nieruchomości wymienionych w uchwale w celu wykorzystania na publiczne drogi gminne

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, podpisanie protokołu uzgodnień, zawarcie aktu notarialnego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

7.

Uchwała  Nr XXVI/ 248 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1465 B Suszcza - Bindziuga i Nr 1450 B Oziabły – droga 1448 B do kategorii dróg gminnych

 

Wyrażono zgodę na zaliczenie dróg powiatowych  wymienionych w uchwale do kategorii dróg gminnych,

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

8.

Uchwała  Nr XXVI/ 249 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Bagniuki

 

Wyrażono zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomość  położoną  w obrębie  2 Bagniuki

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sporządzenie aktu notarialnego

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

9.

Uchwała  Nr XXVI/ 250 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Michałowo

 

 

 

Rada zmieniła przeznaczenie części obszaru wsi Topolany

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

10.

Uchwała  Nr XXVI/ 251 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 05.09.2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 146 5B Suszcza – Bindziuga

przejęcie w zarząd w celu remontu drogi powiatowej

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. do Starostwa Powiatowego umieszczenie  na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała A Dobrowolska

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-19