Zarządzenie Nr 332/10 z dnia 2010-09-10 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Data wydania 2010-09-13
Tytuł Zarządzenie Nr 332/10 z dnia 2010-09-10
ZARZĄDZENIE  Nr 332/10
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia 10 września 2010 roku
 
            w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i  Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) w wykonaniu  Uchwały Nr XXXVIII/348/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości z a r z ą d z a  się, co następuje:
 
            § 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 29 Michałowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 189/2 o pow. 0,0279ha, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
            § 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość prawa własności wynosi 11 300 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego 7 295 zł. Różnica między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego stanowi kwotę należną do zapłaty.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                             Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-13