Zarządzenie Nr 331/10 z dnia 2010-09-10 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data wydania 2010-09-13
Tytuł Zarządzenie Nr 331/10 z dnia 2010-09-10
 
Zarzadzenie Nr  331/10
Burmistrza Michałowa
  z dnia  10  września  2010 roku
 
                                                                w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), w wykonaniu Uchwał Rady Gminy w Michałowie Nr XXXX/287/06 z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi, oznaczone numerem geodezyjnym:
          1. Nowosady:
   a)   działka nr  256/2 o pow. 0,0936ha,
         cena nieruchomości: 1.700,00 zł; Kw. BI1B/00059217/0.
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
 2. Łuplanka Stara i Nowa :
 a)  działka nr 470 o pow. 0,5800ha,  
      cena nieruchomości: 11 100 zł plus podatek VAT 22% od ¼ części;
 b) działka nr 471 o pow. 0,1700ha,
       cena nieruchomości: 7.200.00 zł plus podatek VAT 22%;  
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc o nr 470 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową w części ¼  i  ¾ pod tereny rolne ( na części działki znajduje się stara piwnica w stanie kwalifikujacym się do rozbiorki), a nieruchomość 471 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.  Kw BI1B/00069707/5.
3.      Kuchmy:
a)  dzialka nr 123/2 o pow. 0,2200ha,
     cena nieruchomości: 2.500,00 zł; Kw BI1B/00103815/6.
                    Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
4.      Leonowicze:
 a)   działka nr 96/1 o pow. 0,1300ha;
       cena nieruchomości: 2.700,00 zł; Nr Kw BI1B/00103825/9;
 b) działka nr  96/2  o pow. 0,0700ha;
       cena nieruchomośći: 1.500,00 zł; Nr Kw BI1B/00103825/9;
c)   działka nr  110/1  o pow. 0,2100ha;
      cena nieruchomości: 4.000,00 zł; Nr Kw BI1B/00103825/9;
d)   działka nr 168/5   o pow. 0,2924 ha;
      cena nieruchomości: 5.600,00 zł; Nr Kw BI1B/00103825/9;
e)   działka nr 153/2 o pow. 0,1200ha;
       cena nieruchomości: 4.500,00 zł plus podatek VAT 22%; Nr Kw BI1B/00103825/9;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym: 96/1, 96/2, 110/1 i 168/5 przeznaczone są pod tereny rolne, a nieruchomość o nr 153/2 pod budownictwo zagrodowe.
5.      Szymki:
a)      działka nr 187 o pow. 0,0300ha;
      cena nieruchomości: 1.300,00 zł plus podatek VAT 22%; NrKwBI1B/00062028/2;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod usługi, istniejący ośrodek zdrowia z apteka i częścia mieszkalną.
 
6.      Kondratki:
a)      działka nr 84 o pow. 0,1500ha;
     cena nieruchomości:6.000,00 zł plus podatek VAT 22%; Nr Kw BI1B/00091826/8;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe. Na nieruchomości znajduje się pozostałość po starej piwnicy w postaci zadaszenia, teren częściowo ogrodzony starym drewnianym parkanem.
7.      Jałówka:
a)      działka nr 414/1 o pow. 0,0833ha;
      cena nieruchomości: 1 200 zł; Nr kw BI1B/00096884/7;
b)      działka nr  529 o pow. 0,3324 ha.
      cena nieruchomości: 5 000 zł; Nr Kw BI1B/00096884/7;
                  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości przeznaczone sa pod tereny rolne. Nieruchomość o nr 529 porośnięta jest drzewostanem sosonowym w wieku od 40 do 70 lat.
8.      Michałowo:
a) działka nr 189/1 o pow. 0,0372 ha;
    cena nieruchomości: 13 000 zł plus podatek VAT 22%; Kw Nr BI1B/00002671/6;
       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę uslugową.
§ 2. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 ddni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
§ 3. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarzadzenia
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                   Marek Nazarko                                             

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-13