Zarządzenie Nr 178/12 z dnia 2012-09-10 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki.

Data wydania 2012-09-11
Tytuł Zarządzenie Nr 178/12 z dnia 2012-09-10

 

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr  178/12

IG.00050.178.2012.MK             Burmistrza Michałowa

 

z dnia  10  września 2012 roku

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki.

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U z 2001r. Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;  z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr XX/197/2008 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. zarządzam, co następuje:

 

            Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Michałowo położoną w obrębie wsi:

1SZYMKI: oznaczoną numerem geodezyjnym  191 o pow. 1,19 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00063522/2.

 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest  jako teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody, (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie). Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę. (przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).

 

- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania, ciepłej wody ujętej z własnej kotłowni.

Pow. zabudowy: 1189,30 m2

Pow. użytkowa : 2776,42 m2

- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.

pow. użytkowa: 63,73 m2;

Cena nieruchomości: 1.200.000,00 zł, brutto,(zwolnienie z podatku VAT);

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  10 września 2012r. do 01 października 2012 roku.

3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

5.Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., tablicy ogłoszeń urzędu oraz u sołtysa wsi Szymki.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-11