Zarządzenie Nr 84/15 z dnia 2015-09-09 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Data wydania 2015-09-14
Tytuł Zarządzenie Nr 84/15 z dnia 2015-09-09

OR.0050.84.2015.MK

 

 

 

ZARZADZENIE  Nr 84/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 9 września 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), art. 35 ust.1  i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015roku w sprawie określenia zasad nabywania,  zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl.  z dn. 30.04.2015r. poz. 1477) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości  na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w obrębie 16 Jałówka, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  i sołtysa wsi Jałówka oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk


 

                                                                                                               Załącznik  do Zarządzenia Nr 84/15

                                                                                                              Burmistrza Michałowa

                                                                                                              z dnia  09.09.2015r.

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości położonej w obrębie 16 Jałówka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela niżej wymienionej nieruchomości :

 

 

 

 Położenie

 

 

 Numer działki, powierz- chnia

 

                Opis

       nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

Wartość udziału gruntu zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

 

 

 

Jałówka

 

 218  

o pow.

 0,5200 ha

(udz. 3/13)

Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy zagrodowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej:  energii elektrycznej i wodociągowej.

Teren nieruchomości  zabudowany budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym            ( własność  współwłaściciela nieruchomości).

 

 

 

 

 brak

   

        

 

   5 076 zł ( brutto)

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową w części ¾ i ¼   pod tereny rolne.

            Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia tj. operat szacunkowy i dokumentacja geodezyjna w kwocie: 580,50 zł pokrywa nabywca.

             Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. 

            Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. 

             Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat.  Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona  na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-14