Data wydania 2009-09-16
Tytuł Zarządzenie Nr 237/09 z dnia 2009-09-07
ZARZĄDZENIE NR   237/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 7 września  2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży położonego
w Michałowie.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam się do sprzedaży:
 
lokal mieszkalny nr 1 (parter), składający się z 3 izb o pow. użytkowej 44,91 m2 ( 2 pokoje, kuchnia i łazienka) w budynku mieszkalnym  drewnianym w Michałowie przy ulicy Fabrycznej 5 wraz z udziałem 45/159 w prawie własności działki nr 199/2 o pow. 0,0516 ha, której to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta 66487;
 
       a) wartość nieruchomośći określono na kwotę: 18 287 zł;
 
 
 Lokal mieszkalny zostanie sprzedany z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcy tego lokalu.
Osoba wymieniona w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, której przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winna złożyć do dnia 29 września 2009 roku, oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-16