Zarządzenie Nr 257/13 z dnia 2013-09-05 - w sprawie zniesienia współwłasności na nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Michałowo i Państwa Jana i Wiery Rubczewskich.

Data wydania 2013-09-05
Tytuł Zarządzenie Nr 257/13 z dnia 2013-09-05

IG.0050.257.2013.MK

Zarządzenie Nr  257/13

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  5 września 2013 roku

w sprawie zniesienia współwłasności na nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Michałowo i Państwa Jana i Wiery Rubczewskich.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały XXV/239/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 roku, uwzględniajac wniosek  Pana Jana i Wiery Rubczewskich o zniesienie współwłasności do dz. 199/1 w związku  z dokonanym podziałem opisywanej działki, zarzadzam co nastepuje:

§ 1

1. Za zgodą stron w związku z podziałem dz. nr 199/1 obręb Bachury gm. Michałowo  wyrażam  wole zniesienia współwłasności, polegającej na:    

   a)  działka zabudowana  budynkiem letniskowym, oznaczona nr geodezyjnym 199/2 o pow. 0,1255ha, opisana w KW nr  BI1B/00070968/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, w wyniku zniesienia współwłasności z dniem podpisania umowy notarialnej staje się własnością p. Jana i Wiery Rubczewskich;

   b) działka niezabudowana, oznaczona  nr geodezyjnym 199/3 o pow. 0,1256ha, opisana w KW nr  BI1B/00070968/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, w wyniku zniesienia współwłasności z dniem podpisania umowy notarialnej staje się własnością Gminy Michałowo, która należy wydzielić z w/w ksiegi i dołączyc do kw Nr BI1B/00078832/6.

 § 2

Zniesienie współwłasności następuje bez wpłat i dopłat między stronami

 § 3

Koszty notarialne ponoszą  Państwo Jan i Wiera Rubczewscy.

 § 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

 

 

    

                                                                                                                                  BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

                                                                                                          MAREK NAZARKO

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-05