Zarządzenie Nr Nr 349 /14 z dnia 2014-09-04 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

Data wydania 2014-09-05
Tytuł Zarządzenie Nr Nr 349 /14 z dnia 2014-09-04

                                           

 

Or.0050.349.2014.AD

ZARZĄDZENIE Nr 349 /14

Burmistrza Michałowa

z  4 września 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 292, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ora z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548), oraz Uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo o realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zarządzam co następuje:

 

       

§1.

 

Powołuje się  Komisję Konkursową zwaną dalej   „Komisją”  w celu opiniowania ofert złożonych  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Michałowo na rozbudowę infrastruktury turystycznej Gminy Michałowo w następującym składzie:

 

 1. Aleksander Apiecionek            - Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 2. Anna Sakowicz                         - Podinspektor ds. księgowości budżetowej
 3. Bogusław Ostaszewski             - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Anna Dobrowolska – Cylwik  - Sekretarz Gminy Michałowo.

                                              

 

§2.

Organizację,  tryb  pracy oraz zakresu obowiązków członków  Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                      

 

§3.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

                                                                                             

                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                   

                                                                             Marek Nazarko 


 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 349 /14 Burmistrza Michałowa

z dnia 4 września 2014 roku

 

Regulamin Pracy Komisji

 

Komisja działa na podstawie  ZARZĄDZENIA Nr 349/14 Burmistrza Michałowa z  4 września 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

 

 

Komisja rozpatruje oferty  w  dwóch etapach:

§ 1

 1. W pierwszym etapie Komisja:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;
  2. otwiera koperty z ofertami;
  3. w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad, oferta nie jest rozpatrywana;
  4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
 2. W drugim etapie  komisja:
 3. analizuje merytoryczną zawartość ofert;
  1. wybiera najkorzystniejsze oferty proponuje wysokość środków przyznanych na realizację zadania w granicach wyznaczonych przez uchwałę Rady Miejskiej

§ 2

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja  bierze pod uwagę:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
 2. merytoryczną wartość oferty,
 3. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
 4. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
 5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
 6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
 7. zasięg przedsięwzięcia,
 8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 1. Komisja może dokonać wyboru w przypadku, gdy zostanie złożona nawet tylko jedna oferta na dane zadani

 

§ 3

 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawierać powinien w szczególności

 

       1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2) liczbę zgłoszonych ofert,

       3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji;

       4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

       5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

       6) podpisy członków komisji konkursowej.

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-05