Data wydania 2009-09-16
Tytuł Zarządzenie Nr 236/09 z dnia 2009-08-31
Zarządzenie Nr 236/09
Burmistrza Michałowa
  z dnia 31 sierpnia  2009 roku
 
                             w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.
Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  art. 34 i  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:
   Planty:
   nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 123 o pow. 0,1000ha , wartośc nieruchomości : 4 000 zł ;
   Kw BI1B/00165381/6;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
Bieńdziuga:
   nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 537 o pow.  0,0850 ha, wartość  nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 22%;
     KW  BI1B/00063439/3;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
Kuchmy:
nieruchomość  niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 191/2 o pow. 0,1753 ha, wartość nieruchomości: 7 000 zł plus podatek VAT 22%;
Kw BI1B/00103815/6;
  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
 
Kuryły:
nieruchomośc gruntowa oznaczona geodezyjnie jako dzialka nr 176/1 o pow. 0,5420ha, wartość nieruchomości; 4 300 zł ;
Kw BI1B/00158922/9;
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujach warunków:
1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.
§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 14 pażdziernika  2009r. oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.
§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacji).
§ 6. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazano sołectwom wsi: Planty, Suszcza, Kuchmy i Kuryły.
 
                                                                                                 Burmistrz  Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-16