Zarządzenie Nr 348/14 z dnia 2014-08-29 - w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Data wydania 2014-09-19
Tytuł Zarządzenie Nr 348/14 z dnia 2014-08-29

 FN.0050.348.2014.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych              (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budzetowych na kwotę 27 110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 3 600 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  29 532 470 zł,

        a)  dochody bieżące     23 960 664 zł

        b) dochody majątkowe  5 571 806 zł

  • Plan wydatków ogółem   32 729 102 zł

  a)  wydatki bieżące      21 781 003 zł

          b) wydatki majątkowe  10 948 099 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 196 632 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z roku 2013 w tej samej wysokości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko


Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

3 866

3 866

2  788 013

3 991 513

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej……

 

2 148

2 148

33 852

33 852

2010

2 148

-

6 852

-

4130

-

2 148

-

33 852

85215 – Dodatki mieszkaniowe

 

1 718

1 718

82

175 082

2010

1 718

-

82

-

3110

-

1 685

-

175 080

4210

-

33

-

2

RAZEM

 

3 866

3 866

29 517 983

32 714 615

 

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na łączną kwotę 3 866 zł, dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

2 148 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przewidzianej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014r.

1 718 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przewidzianej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko 

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

801

Oświata i wychowanie

 

6 400

6 400

639 804

6 178 103

80101 – Szkoły podstawowe

 

6 400

6 400

19 900

2 903 116

2010

6 400

-

6 400

-

4240

-

6 400

-

26 400

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

8 087

8 087

37 999

210 669

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

 

8 087

8 087

37 999

57 999

2040

8 087

-

8 087

-

3260

-

8 087

-

8 087

RAZEM

 

14 487

14 487

29 532 470

32 729 102

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 487 zł, w tym:

6 400 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, środki z dotacji celowej są przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014r.

8 087 zł w dziale 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.339.2014.BB z dnia 27 sierpnia 2014r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko

 


 

Załącznik  Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

       Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział – nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

600

Transport i łączność

 

17 500

17 500

4 675 538

60016 – Drogi publiczne gminne

 

17 500

17 500

1 790 000

4170

-

7 500

24 300

4270

17 500

-

1 648 700

4300

-

10 000

80 000

710

Działalność usługowa

 

8 390

8 390

1 847 782

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

 

7 804

-

32 196

4300

7 804

-

22 196

71095 – Pozostała działalność

 

586

8 390

1 812 586

6050

-

8 390

557 142

6059

586

-

313 862

750

Administracja publiczna

 

220

220

2 660 660

75023 – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

 

220

220

2 156 676

4280

-

220

720

4430

220

-

13 280

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 000

1 000

254 324

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

1 000

1 000

237 824

4210

1 000

-

77 449

4280

-

1 000

1 045

RAZEM

 

27 110

27 110

32 729 102

 

 

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 27 110 zł, w tym:

17 500 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków na: opłacenie kosztów wykonania projektu drogi oraz przepustu i zakup usług służących bieżącemu utrzymaniu dróg gminnych;

8 390 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie planu wydatków  zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska stałego w Michałowie”;

220 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiana planu wydatków w Urzędzie Miejskim polegająca na zwiększeniu planu przewidzianego na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników;

1 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmiany dotyczące bieżącego utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

 

Burmistrz Michałowa

       

      Marek Nazarko


 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenia

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

-

3 600

442 323

01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania ……..

 

-

3 600

3 600

4300

-

3 600

3 600

758

Różne rozliczenia

 

3 600

-

175 503

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

 

3 600

-

67 448

4810

3 600

-

67 448

RAZEM

 

3 600

3 600

32 729 102

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 600 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w związku ze zwalczaniem zakaźnej choroby zwierzęcej afrykański pomór świń.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

       

Marek Nazarko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-19