Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 132/08 z dnia 2008-08-29
 
 
ZARZĄDZENIE NR 132/08
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 
W sprawie przekazania dokumentacji oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i przekazania sprawozdań finansowych zlikwidowanych szkół podstawowych w Szymkach i Nowej Woli.
 
            Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, art. 30 ust. 2 i 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.). Uchwały rady Gminy Michałowo Nr XV/134/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Woli, Uchwały Nr XVI/142/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie likwidacji szkoły Podstawowej w Szymkach oraz art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 4, art. 27, art. 45 i art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Przekazanie dokumentacji w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowej Woli i likwidacją Szkoły Podstawowej w Szymkach oraz składników aktywów znajdujących się na stanie szkoły Podstawowej w Nowej Woli i Szkoły Podstawowej w Szymkach tj. w szczególności:
a)      Akta akt osobowych pracowników i emerytów oraz rencistów
b)      Dokumentację budynków
c)      Druki ścisłego zarachowania
d)     Fundusz świadczeń socjalnych zlikwidowanych szkół pozostaje przy Szkole Podstawowej w Michałowie
Oraz pozostałych dokumentów odzwierciedlających dotychczasową działalność jednostek wyżej wymienionych.
§ 2
Zobowiązuje się byłych Dyrektorów oraz komórkę finansowo – księgową obsługującą dotąd likwidowane jednostki do zamknięcia ksiąg rachunkowych wg stanu na dzień 31.08.2008 r. i sporządzenia stosownych sprawozdań budżetowych i finansowych w terminach i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 3
Do przeprowadzenia przekazania dokumentacji powołuję komisję w składzie:
 
Anna Oziabło – zdający
Justyna Trojanowicz - zdający                                             
Aleksander Apiecionek – przyjmujący
Wiera Artemiuk – członek komisji                           
§ 4
Przekazanie odpowiedzialności za przekazane mienie następuje pomiędzy zdającym a przyjmującym.
§ 5
Zobowiązuję komisję do:
  1. Przekazania kompletnej dokumentacji do właściwych referatów Urzędu Gminy
  2. Sporządzenia szczegółowego zestawienia przekazanej dokumentacji
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy              
 
Marek Nazarko          

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-09