Zarządzenie Nr 78/15 z dnia 2015-08-24 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Data wydania 2015-08-25
Tytuł Zarządzenie Nr 78/15 z dnia 2015-08-24

OR.0050.78.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 78/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 24 sierpnia 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXXII/308/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości  gruntowe z zasobu Gminy Michałowo,  opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                 BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk

 


                                                                                                               Załącznik  do Zarządzenia Nr 78/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  24 sierpnia 2015r.

.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu.

  1. Michałowo: dz.nr 894/10 o pow. 0,1302ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7, działka niezabudowana o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i terenów niezabudowanych, dojazd od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej poprzez drogę wewnętrzną nieurządzoną o nr 895/4. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa oraz kanalizacja. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

 

 Cena wywoławcza (netto) – 39 000,00 zł + opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 580,50 zł;

 

  1. Michałowo: dz.nr 894/11 o pow. 0,1185ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7, działka niezabudowana o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i terenów niezabudowanych, dojazd od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej poprzez drogę wewnętrzną nieurządzoną o nr 895/4. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa oraz kanalizacja. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

 

 Cena wywoławcza (netto) – 35 000,00 zł + opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 580,50 zł;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-25