Data wydania 2012-08-28
Tytuł Zarządzenie Nr 175/12 z dnia 2012-08-23
Or.0050.175.2012.UT
Zarządzenie Nr 175/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 23 sierpnia 2012r.
 
w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych
 
            Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ustala się co następuje:
 
§1
W ramach posiadanych środków funduszu na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych pozostających w dyspozycji kierownika urzędu – Burmistrza.
§2
Nagroda może być przyznana w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.
 
§3
Wysokość nagrody ustala się w oparciu o:
 
a) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań:
b) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania zadań objętych jego zakresem
obowiązków,
c) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,
d) działania usprawniające na stanowisku pracy,
e) wzorowe, sumienne i bezstronne wypełnianie obowiązków służbowych,
f) przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości,
g) doskonalenie sposobu wykonywania pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych
i prawnych usprawniających pracę,
h) rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych,
i) umiejętność współpracy, zdolność do pracy pod presją czasu, zaangażowanie, inicjatywa,
samodzielność.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Michałowo z dnia 8 października 2003 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe pracownikom Urzędu Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych
 
§5
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                          
                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28