Zarządzenie Nr 77/15 z dnia 2015-08-21 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-08-21
Tytuł Zarządzenie Nr 77/15 z dnia 2015-08-21

Or.0050.77.2015. J.Ch.                                   

Zarządzenie  Nr 77 /15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  21 sierpnia   2015 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej w dniu  6 sierpnia  2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                                 Włodzimierz Konończuk                

 

 

                                                                                                      Załącznik do  Zarządzenia Nr 77 /15

 Burmistrza Michałowa z 21 sierpnia  2015

 

 

HARMONOGRAM

 

Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia   6 sierpnia   2015 roku

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

1.

Uchwala  Nr IX/ 63  /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia  w sprawie   zmian w budżecie na 2015 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwała  Nr IX/64 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w podjętej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013r w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. U E L 352/1 z 24 .12.2013r

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

3.

Uchwała Nr IX/ 65/2015 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 6 sierpnia  zmieniająca uchwałę nr V/25/15 rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 29015r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r

W załączniku nr 1 do uchwały Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 23.01.2015r w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2015r w rozdziale II ust. pkt.9 pkt 1 ustalono nowe stawki wynagrodzenia za udział w pracach komisji, przewodniczącemu i członkom komisji

Przekazanie uchwały do   Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ,umieszczenie na BIP, przekazanie przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała  Nr  IX/ 66 /2015 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 6 sierpnia  w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019

 

 

 

 

 

W związku z upływem kadencji ławników należy do 31 października br. Przeprowadzić wybory na następną kadencję tj.2015-2019.Zgodnie  z art.163 §2 ustawy –Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołała  zespół, który przedstawił na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, a następnie w głosowaniu tajnym radni wybrali ławników  pani Halina Owsiejczyk ,pan Stefan Wowk

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Prezesa Sądu  umieszczenie na str. BIP, na tablicy ogłoszeń

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca  Burmistrza

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr   IX/ 67 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia  w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Gminnego Zespołu Szkól w Michałowie w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkól w Michałowie pana Jana Łuksza zwolniono w roku szkolnym 2015/2016 z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Przekazanie Biura nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

6.

Uchwała   Nr IX/ 68  /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć kierownika  świetlicy z dożywianiem przy Gminnym Zespole Szkól w Michałowie w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Ustalono zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy

Przekazanie Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP

uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2015r

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował J.Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-21