Data wydania 2009-08-20
Tytuł Zarządzenie Nr 232/09 z dnia 2009-08-19
Zarządzenie Nr 232/09
Burmistrza Michałowa
z dnia  19  sierpnia 2009  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)  Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
1.        Zmian w budżecie na 2009 rok
2.       sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
3.       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów- Michałowo- Gródek na odcinku Topolany – droga Nr 65
4.       udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez miejscowość Nowosady ( wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0 + 000 do km 0 + 300 )
5.       planowanych środków na realizacje programów operacyjnych w latach 2010-2012
6.       ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
7.       zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
     8/    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych  w § l pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.3,4,5,6,7,8    
§   2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Michałowa
      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-20