Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 2011-08-11 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 29 Michałowo.

Data wydania 2011-08-12
Tytuł Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 2011-08-11

    IG.0050.73.2011.MK

Zarządzenie Nr 73/11

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  11  sierpnia   2011 roku

                w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 29 Michałowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) i w wykonaniu Uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie 29 Michałowo, oznaczone numerem geodezyjnym:

       1139/1 o pow. 0,9369 ha;

       Cena nieruchomości: 187 500 zł netto;

 

       1141 o pow. 0,1054 ha;

       Cena nieruchomości: 26 500 zł netto;

 

       1142 o pow. 0,3425 ha;

       Cena nieruchomości: 86 500 zł netto;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-uslugową.

Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Nr BI1B/00050121/7.

       Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres  21 ddni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, na tablicy ogloszeń w w/w miejsowościach oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

§ 2. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                    Marek Nazarko

                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-12