Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 229/09 z dnia 2009-08-10
ZARZĄDZENIE Nr 229/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 sierpnia 2009 roku
               w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowo
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały Nr V/52/07 Rady Gminy Michałowo na lata 2007-2010 z dnia 9 marca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2007-2011" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 98, poz. 824 z dn. 27 kwietnia 2007 roku)  zarządzam, co następuje:
„Uwzględniając zasady polityki czynszowej określone w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2007 – 2011” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/52/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 09 marca 2007 r. zaistniała konieczność zweryfikowania wysokości czynszu regulowanego na terenie gminy Michałowo”
§ 1. Ustala się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w wysokości 1,82 zł.
§ 2. Wysokość stawek czynszu będzie naliczana zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr V/52/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkoniowym zasobem gminy.
§ 3. Zarządca mieszkaniowego zasobu gminy zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowych wysokości czynszu zgodnie z zasadami okreslonymi w umowach najmu.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 150/08 Wójta Gminy Michałowo z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowo.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZGKiM w Michałowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Burmistrz Michałowa
 
mgr Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17